ประกาศ เดือนสิงหาคม 2565

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2565
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน แท่นบรรยาย (โพเดียมไม้) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภูเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเข้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๘๓ นราธิวาส จำนวน ๑๐รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลระดับการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ขนาด ๓ x ๑.๕ เมตร จำนวน ๕ ฝืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ้กเกอร์ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์งานป้องกันฯ อบต.ลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง และป้ายโฟมบอร์ดเพื่อใช้ในโครงการกีฬาครอบครัว ศพด.ลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อนักกีฬา เหรียญรางวัลพร้อมสายและวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ในโครงการกีฬาครอบครัว ศพด.ลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป่ายไวนิล โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ (ถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม)
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค๑๐๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง