ประกาศ เดือนกันยายน 2565

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกันยายน พ.ศ.2565
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมถนนชำรุด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๖,๘,๙ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนรีตเสริมเหล็ก สายบาโงซอย ๔

(ต่อเนื่อง) บ้านบาโงหมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียน บ ๐๑๒๗ นราธิวาส จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอรื oki รุ่น B ๔๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๕ และ ๔๑๖-๖๒-๐๐๗๖) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมฯ)จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง เช่าเครื่องเสียง ขนาด ๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง เช่าเต็นท์ ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง จ้างทำเสาน้ำมัน ขนาด กว้าง ๑.๒ เมตร ยาว ๑.๒ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมเคลือบน้ำมันจาระบี จำนวน ๒ ร้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง จ้างทำหมับ จำนวน ๑ ชุด โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉาะเจาะจง
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๔๑๕๑ นราธิวาส จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง