ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ
หมวด:
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุเรียนนก ซอย ๗ บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑o ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโง ซอย ๖ บ้าน บาโง่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์บ้านรามา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ผิวจราจรแแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ สายซอยสนามฟุตบอล-กำปงบารู บ้านปลักปลา หมู่ที่ ๔ ตำบลลำ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตู บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านรามา หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ รับ-ส่ง ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเคอร์หรืออิเล็กทรอนิกซ์ (คอมพิวเตอร์โโตบุ๊กและเครื่องสำรองไฟ) งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างทำป่ยไวนิล ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานฯ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเข้า หมายเลขทะเบียน ๘.๔๓๘๓ บราธิวาส (จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานๆ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกศผู้ชะการสนอราคา ซื้อคภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี)งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ๑ ตัว งานสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผัชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เกำาอี้ห้องประชุม จำนวน ๑๑ ตัว) โดยวิธีเลพาะ บาะเหยงหการน หารส่วนตาบลลภูเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเคลือบบัตร งานสวัสดิ สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อนักกี่ฬา เหรียญรางรัลพร้อมสายและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัว ศพด.ลำฎ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างทำยไวนิลโครงการพร้อมติดตั้งและปัายโฟมบอร์ต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์ และ เช่าเต็น ขนาด ๔ x ๘ เมตร เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัว ศพด.ลำภู ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาทนะและขนส่ง (ยางรถ) เพื่อบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๔๔b นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถดับพลิงและกู้ภัย โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-b๓-o๐๑๗ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นร์เตอร์ OK รุ่น B๔๓๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๕๔) สำนักปลัดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูคฝุ่น) งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศห้องประชุม หมายเลขครูภัณฑ์๔๒๐-๕๔-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ อบต.ลำภู หมายเลขทะเบียน บ-๐๑๒๗ นราธิวาสจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสายใยรัก สู่รั้ว ศพด. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และสติ๊กเกอร์โฟมบอร์ตขนาด ๖๐ x ๔๕ ชม. จำนวน แผ่น เพื่อใช้ในโครงการสายใยรักสู่รั้ว ศพด.ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กองการศึกษาฯ จำนวน ๙ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง ๔๑๕๑ นราธิวาส จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง