ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกันยายน 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ
หมวด:
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด องค์การบริหารสวนตำบลลำกู ประจำปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วบตำบลลำภู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงซาติและธงตราสัญลักษณ์ฯ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(วัสดุอุปกรณ์และซุ้มเฉลิมพระเกียรติๆ) สำนักปลัดอบต.ลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุโต๊ะสุข (ต่อเนื่อง) บ้านโคกโก หมู่ที่ ๔ ตำบลลำภูอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
 เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลล่าภู (หมาครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘--๐๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแชมโถสุขภัณฑ์นั่งราบห้องน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ฯ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิซีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๑๑๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมีกคอมฯ) งานวางแผนสลิติ สำนักปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๕๔๗๘ นราธิวาส โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๑๘๖ นราธิวาส (รถกู้ชีพกู้ภัย) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบคอนรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านทำเนียบ บ้านทำเนียบ หมู่ที่ - ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกโหนด บ้านลำภู หมู่ที่ ๒ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล อันตรายห้ามลงเล่นน้ำเต็ดขาด ขนาด ๑ X ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ขนาด ๑ x ๓ เมตร) เรื่องประชุมการวางแผนเพื่อป้องกัน สถานการณ์ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน ๑๑ หมู่บ้าน ของตำบลสำภู สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ1 สำนักปลัด องค์การบริทารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘0 - ๗/๒๔๙ นราธิวาส จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโง ๗/๑ บ้านบาโง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทุเรียนนก ๖ (อารีย์พัฒนา ๑) บ้านทุเรียนนก หมู่ที่ ๑0 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มกันยูวี) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๔๑๘๒ นราธิวาส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องตับเพลิง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง