องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลลำภู จัดประชุมหารือ เรื่องการเปิดรับสมัครโรงเรียนผู้สูงวัย