องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู

เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำมร เทพกำเนิด นายก อบต.ลำภู ประธานคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพื้นที่ตำบลลำภู
เขียนโดย รอฮานา ดือราแม
     วันที่ 9 เมษายน2564 เวลา13.30 น.นายอำมร เทพกำเนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.สนับสนุนเครื่องบริโภคเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนสำหรับการละศีลอด